icon

[Agora Image] 2012.51.1198 (XXVII-34)

Decree fragment, face B ... AMS Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.51.1199 (XXVII-35)

Inscription fragment: prytany list, face A ... AMS Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.51.1200 (XXVII-36)

Inscription fragment: prytany list, face B ... AMS Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2008.16.0669 (XXVII-37)

Fragment of inscribed stele ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.51.1201 (XXVII-37)

Decree fragment ... AMS Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2008.16.0670 (XXVII-38)

Fragment of inscribed stele ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.51.1202 (XXVII-38)

Decree fragment ... AMS Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2008.16.0671 (XXVII-39)

Fragment of inscribed stele ... Horizontal (normal)