icon

[Agora Publication Page] Agora 23, s. 464

pl. 65 ... Agora 23 P 12686 P 27748 P 24946 P 1227

icon

[Agora Publication Page] Agora 23, s. 205, p. 189

Trefoil Olpai. Paralip. 192. Oinochoai; Olpai; Trefoil Mouth. Other. E. Vanderpool, Hesperia 7, 1938, pp. 381-384, no. 14, figs. 18-20 and p. 387, fig. 23. S. Karouzou, Amasis Painter, p. 41. M. Cremer, ... Agora 23 189 P 24942 P 1227 P 2700 P 1263 P 24673 P 26540 G 6:3 R 12:4 T 18:4 ... 550 B.C ... Agora 23, no. 680

icon

[Agora Publication Page] Agora 23, s. 56, p. 40

Gorgon Painter. Amasis Painter. Oinochoai; Olpai; Mouth Not Trefoil. Kriton Group. ABV 446. Leningrad St. 55. Swing Painter. Agora XII, p. 77. ABV 310. Bohr, Schaukelmaler, pl. 144. Athens, N.M. 19176 ... Agora 23 40

icon

[Agora Publication Page] Agora 23, s. 398, p. 382

Würzburg, University, Martin von Wagner-Museum. Toledo (Ohio), Art Museum, 58.69 A. Vienna, Kunsthistorisches Museum, 137. Toledo (Ohio), Art Museum, 58.69 B. Vienna, Kunsthistorisches Museum, 3613. Würzburg, ... Agora 23 382