Icon
Name
Date
Chronology
 
thumb
Agora 7, s. 167, p. 151 Mid 4th A.D.
2nd-3rd quarter of 4th A.D.
2nd half of 4th A.D.
Early 3rd A.D.
1st half of 3rd A.D.
 
thumb
Agora 7, s. 224, p. 208   
thumb
Agora 7, s. 234, p. 218