icon

[Agora Publication Page] Agora 7, s. 40, p. 24

The Attic Shops of the Early 3rd to the Early 5th Century. Floruit 3rd century. Preimos. Elpidephoros. Leaf Shop. Pireithos. Sekoundos. Polykarpos. Epagathos. Eukleides. Lenaios. Philomousos. Chry-. Polion ... Agora 7 24

icon

[Agora Publication Page] Agora 7, s. 169, p. 153

Attic Lamps; Lamps of the 3rd and 4th Centuries; Disk: Rosette; Rim: Wreath. Well. Hesperia, II, 1933, p. 206, fig. 8, 1. Hesperia, II, 1933, p. 215, fig. 11, 10. Broneer 700, pls. XII, XXXI. Attic Lamps; ... Agora 7 153 I 16:1 K 18:1 F 16:2 D 12:1 M 17:1 ... Mid 4th A.D.

icon

[Agora Publication Page] Agora 7, s. 224, p. 208

Agora 7 208 L 3059 L 982 L 3266 L 1684 L 3209 L 3219 L 2113 L 2519 L 879 L 433 L 2150 L 3147 L 2591 L 911 L 2563 L 1654 L 1355 L 2463 L 698 L 968 L 4289 L 578 L 4610 L 3249 L 2564 L 1831 L 2030 L 3474 ... Agora 7, no. 1823

icon

[Agora Publication Page] Agora 7, s. 237, p. 221

Agora 7 221 L 3849 L 3955 L 4092 L 4216 L 4293 L 3850 L 3956 L 4093 L 4217 L 4295 L 3851 L 3957 L 4102 L 4218 L 4296 L 3852 L 3958 L 4103 L 4219 L 4302 L 3859 L 3959 L 4105 L 4220 L 4307 L 3862 L 3962 ...