Icon
Name
Date
Chronology
 
thumb
Agora 7, s. 37, p. 21   
thumb
Agora 7, s. 200, p. 184 6th A.D.
2nd half of 6th A.D.
1st half of 5th A.D.
Early 5th A.D.
2nd quarter of 5th A.D.
5th A.D.
 
thumb
Agora 7, s. 298   
thumb
Agora 7, s. 227, p. 211   
thumb
Agora 7, s. 229, p. 213   
thumb
Agora 7, s. 245, p. 229   
thumb
Agora 7, s. 9, p. viii