icon

[Agora Publication Page] Agora 7, s. 40, p. 24

The Attic Shops of the Early 3rd to the Early 5th Century. Floruit 3rd century. Preimos. Elpidephoros. Leaf Shop. Pireithos. Sekoundos. Polykarpos. Epagathos. Eukleides. Lenaios. Philomousos. Chry-. Polion ... Agora 7 24

icon

[Agora Publication Page] Agora 7, s. 145, p. 129

Well. Attic Lamps; Lamps of the 3rd and 4th Centuries; Figured Disk; Dolphin, Left. Attic Lamps; Lamps of the 3rd and 4th Centuries; Figured Disk; Dolphin and Trident. B.M.C. Attica, nos. 484ff. Agora, ... Agora 7 129 K 18:1 K 20:1 Q 17:4 ... 2nd half of 3rd-1st half of 4th A.D.

icon

[Agora Publication Page] Agora 7, s. 221, p. 205

Agora 7 205 L 2794 L 1431 L 1255 L 435 L 5185 L 975 L 1583 L 1758 L 3964 L 3234 L 4242 L 1718 L 4809 L 1224 L 4065 L 4541 L 2684 L 1254 L 757 L 1837 L 3588 L 801 L 5189 L 2688 L 5282 L 288 L 2473 L 2750 ... Agora 7, no. 943

icon

[Agora Publication Page] Agora 7, s. 235, p. 219

Agora 7 219 L 2744 L 2852 L 2949 L 3049 L 3172 L 2746 L 2853 L 2950 L 3050 L 3173 L 2747 L 2854 L 2951 L 3051 L 3174 L 2748 L 2855 L 2952 L 3054 L 3175 L 2749 L 2863 L 2953 L 3058 L 3176 L 2750 L 2869 ...