icon

[Agora Image] 2010.19.0228

Head of Youth ... Rotate 90 CW ... Image | Series | Miscellaneous | Athens, Kerameikos

[Agora Drawing] DA 9115

Kerameikos Moulded platter ... Kerameikos Moulded platter

icon

[Agora Publication Page] Agora 7, s. 280

pl. 23. Kerameikos Lamp, a. Kerameikos Lamp, b. Kerameikos Lamp, c. Kerameikos Lamp, d. Kerameikos Lamp, e. Kerameikos Lamp, j. Kerameikos Lamp, f. Kerameikos Lamp, g. Kerameikos Lamp, h. Kerameikos Lamp, ... Agora 7 ... Kerameikos Lamp, a ... Kerameikos Lamp, b ... Kerameikos Lamp, c

icon

[Agora Image] 2012.27.0187 (9-67-bis)

Boundary stone of Kerameikos ... AMS Horizontal (normal) ... Boundary stone of Kerameikos.

icon

[Agora Image] 2008.15.0130

Peristyle ofthe Pompeion in the Kerameikos ... Craig Mauzy ... In End of Season Preliminary Report 2008, fig. 4. Horizontal (normal) ... Peristyle ofthe Pompeion in the Kerameikos.

icon

[Agora Drawing] DA 5578

Inscription ... H. S. W ... Kerameikos Dirty Cartridge Paper Drafting Ink ... 1948 ... Kerameikos

icon

[Agora Image] 2004.01.0350 (HAT 54-226)

The Dexileos Monument in the Kerameikos Museum ... 1952 ... The Dexileos Monument in the Kerameikos Museum.

icon

[Agora Image] 1997.04.0223 (XVI-24)

Boundary Stone of the Kerameikos in situ ... southwest 1298 Horizontal (normal) ... April 1939 ... Boundary Stone of the Kerameikos in situ.