Icon
Name
Date
Chronology
 
thumb
Agora 4, s. 208, p. 198 Early 1st A.D. (Augustan)
Late 1st B.C.-Early 1st A.D.
2nd-4th quarter of 1st B.C.
 
thumb
Agora 4, s. 220, p. 210 2nd half of 1st A.D.
1st half of 2nd A.D.
2nd quarter of 1st B.C.-Latest years of 1st A.D.
Later 2/3rds of 1st B.C.
Latter part of 1st A.D.-Early part of 2nd A.D.
 
thumb
Agora 4, s. 209, p. 199 1st-3rd quarter of 1st B.C.
Turn of the era
1st quarter of 1st B.C. into 2nd quarter of 1st B.C.
 
thumb
Agora 4, s. 190, p. 180 2nd quarter of 1st B.C.
2nd-3rd quarter of 1st B.C.
 
thumb
Agora 4, s. 315   
thumb
Agora 4, s. 210, p. 200 Very early years of 1st A.D.
2nd quarter of 1st A.D.
2nd quarter of 1st B.C.-2nd quarter of 1st A.D.
 
thumb
Agora 4, s. 211, p. 201 1st B.C.
1st A.D.
2nd-4th quarter of 1st B.C.
 
thumb
Agora 4, s. 228, p. 218 Middle years of 1st B.C.
Middle years of 1st B.C.-86 B.C.
86 B.C.-1 B.C.
2nd quarter of 1st B.C.-Earliest years of 1st A.D.
1st B.C.-Early years of 1st A.D.
Late 2nd B.C.