icon

[Agora Notebook Page] Ω-3-59 (pp. 507-508)

Well ... Ω-3 507, 508 Ω:1938.0326:1 N 72053 Ω:1938.0326:2 N 72054 Ω:1938.0326:3 Ω:1938.0326:4 Ω:1938.0326:5 Ω:1938.0326:6 Ω:1938.0326:7 N 72624 N 20:3 N 20:5 ... Eleusis, money in the name of Athens ... Well

icon

[Agora Notebook Page] Ω-4-45 (pp. 679-680)

Storage Amphora with Dipinto. Cistern. Stamped Amphora Handle: Unidentified. Coins ... Ω-4 679, 680 P 12471 Ω 450 P 12467 SS 7995 Ω:1938.0414:1 Ω:1938.0414:2 Ω:1938.0414:3 Ω:1938.0414:4 Ω:1938.0414:5 Ω:1938.0414:6 Ω:1938.0414:7 Ω:1938.0414:8 Ω:1938.0414:9 Ω:1938.0414:10 Ω:1938.0414:11 Ω:1938.0414:12 ... Turkish ... Stamped Amphora Handle: Unidentified ... Storage Amphora with Dipinto ... Cistern

icon

[Agora Notebook Page] Ω-1-72 (pp. 130-131)

Ω-1 130, 131 Ω:1938.0201:1 Ω:1938.0201:2 Ω:1938.0201:1869 Ω:1938.0201:4 Ω:1938.0201:5 Ω:1938.0201:6 Ω:1938.0201:7 Ω:1938.0201:8 Ω:1938.0201:9 Ω:1938.0201:10 Ω:1938.0201:11 Ω:1938.0201:12 Ω:1938.0201:13 ... 1841 ... Agora

icon

[Agora Notebook Page] Ω-1-80 (pp. 146-147)

Ω-1 146, 147 Ω:1938.0207:1 N 71922 Ω:1938.0207:2 Ω:1938.0207:3 Ω:1938.0207:4 Ω:1938.0207:5 Ω:1938.0207:6 Ω:1938.0207:7 Ω:1938.0207:8 Ω:1938.0207:9 Ω:1938.0207:10 Ω:1938.0207:11 Ω:1938.0207:12 Ω:1938.0207:13 ... 1686-1690 A.D ... Agora

icon

[Agora Notebook Page] Ω-1-84 (pp. 154-155)

Ω-1 154, 155 Ω:1938.0209:1 Ω:1938.0209:2 Ω:1938.0209:3 Ω:1938.0209:4 Ω:1938.0209:5 N 71926 Ω:1938.0209:6 N 71927 Ω:1938.0209:7 Ω:1938.0209:8 Ω:1938.0209:9 Ω:1938.0209:10 Ω:1938.0209:11 Ω:1938.0209:12 Ω:1938.0209:13 ... 1882 ... Agora

icon

[Agora Notebook Page] Ω-1-88 (pp. 162-163)

Ω-1 162, 163 Ω:1938.0210:1 Ω:1938.0210:2 Ω:1938.0210:3 Ω:1938.0210:4 Ω:1938.0210:5 N 71931 Ω:1938.0210:6 N 72579 Ω:1938.0210:7 N 72580 Ω:1938.0210:8 N 71932 Ω:1938.0210:9 Ω:1938.0210:10 Ω:1938.0210:11 ... Modern Greek ... Agora