icon

[Agora Notebook Page] Ω-10-85 (pp. 1961-1962)

Ω-10 1961, 1962 Ω:1957.0427:1 Ω:1957.0427:2 Ω:1957.0430:1 Ω:1957.0501:1 N 72265 Ω:1957.0503:1 N 73534 Ω:1957.0508:1 N 72266 ... 641-668 A.D ... Agora

icon

[Agora Notebook Page] Ψ-4-31 (pp. 649-650)

Head Fragment of Mime or Grotesque Figurine. Well ... Ψ-4 649, 650 T 1826 N 71673 Ψ:1938.0528:2 Ψ:1938.0528:3 Ψ:1938.0528:4 Ψ:1938.0528:5 Ψ:1938.0528:6 N 71675 Ψ:1938.0528:7 N 71676 Ψ:1938.0528:8 N 71677 Ψ:1938.0528:9 N 71679 Ψ:1938.0528:10 N 71678 Ψ:1938.0528:11 ... 210 B.C ... Head Fragment of Mime or Grotesque Figurine ... Well

icon

[Agora Notebook Page] ΛΛ-4-20 (pp. 629-630)

Stamped Amphora Handle: Rhodian. Stamped Amphora Handle: Knidian ... ΛΛ-4 629, 630 SS 7259 SS 7260 ΛΛ:1937.0401:1 N 32422 ΛΛ-203 N 32423 ΛΛ:1937.0401:3 ΛΛ-204 N 32424 ΛΛ-205 N 32425 ΛΛ:1937.0401:6 ΛΛ:1937.0401:7 N 32426 ΛΛ:1937.0401:8 N 32427 SS 7259 SS 7260 ... House of Valentinian ... Stamped Amphora Handle: Rhodian ... Stamped Amphora Handle: Knidian