Icon
Name
Title
Date
Chronology
 
 Agora XXIX, no. 376  275-260 
 Agora XXIX, no. 377  Ca. 240? 
 Agora XXIX, no. 378  Ca. 240? 
 Agora XXIX, no. 379  Ca. 240? 
 Agora XXIX, no. 380  240-200 
 Agora XXIX, no. 381  240-200 
 Agora XXIX, no. 382  240-200 
 Agora XXIX, no. 383  240-200