icon

[Agora Image] 1997.03.0192 (7-25)

Actual state plan of the Stoa of Zeus ... PD 1-1936 Horizontal (normal) ... 1936

icon

[Agora Image] 2012.25.0159 (7-25)

Actual state plan of the Stoa of Zeus ... PD 1-1936 Horizontal (normal) ... 1936

icon

[Agora Image] 2002.01.0001

Actual state plan of the Stoa of Zeus ... PD 1-1936 Horizontal (normal) ... 1936