icon

[Agora Publication Page] Agora 1, s. 68, p. 54

Riemann, Kerameikos, II, no. 120, p. 90, pl. 28. Portrait of a Little Boy. H. A. Thompson, Hesperia, XVII, 1948, p. 179, pl. 58 ... Agora 1 54 S 1307 ... 2nd quarter of 3rd A.D.

icon

[Agora Publication Page] Agora 1, s. 121, p. 107

Agora 1 107 S 166 S 805 S 220 S 837 S 224 S 841 S 248 S 849 S 258 S 850 S 270 S 880 S 333 S 931 S 335 S 936 S 336 S 938 S 347 S 950 S 356 S 954 S 359 S 998 S 362 S 1091 S 387 S 1134 S 403 S 1135 S 435 ...