icon

[Agora Report Page] 2011 Excavations, s. 1

Agora Excavations; Summary Report on the 2001 Season. Panathenaic Way; Section ΒΓ. Hesperia 65, 1996, p. 233, pl. 65. Stoa Poikile; Section ΒΕ. Well ... 2011 Excavations L 2:2 ... 13 June-5 August 2011

icon

[Agora Report Page] 2011 Excavations, s. 2

Agora V, plates 29-33. Agora VII, pp. 55-57. Broneer, Corinth IV.ii, no. 1130, pl. XXIX. B. Bottger, Kerameikos XVI, Die Kaiserzeitlichen Lampen von Kerameikos, Munich 2002, pp. 77-79. Agora VII, nos ... 2011 Excavations

icon

[Agora Report Page] 2011 Excavations, s. 3

Hesperia 66, 1997, pp. 538-546. Indoor Work ... 2011 Excavations ... August 2011

icon

[Agora Report Page] 2011 Excavations, s. 4

Fig. 1. Fig. 2 ... 2011 Excavations 2011.15.0001 2011.15.0002

icon

[Agora Report Page] 2011 Excavations, s. 5

Fig. 3. Well. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 4 ... 2011 Excavations L 2:2 2011.15.0003 2011.15.0004 2011.15.0005 2011.15.0006

icon

[Agora Report Page] 2011 Excavations, s. 6

Fig. 7. Well. Fig. 8 ... 2011 Excavations L 2:2 2011.15.0007 2011.15.0008

icon

[Agora Report Page] 2011 Excavations, s. 7

Well ... 2011 Excavations L 2:2 2011.15.0009 2011.15.0010 2011.15.0011

icon

[Agora Report Page] 2011 Excavations, s. 8

Fig. 12. Fig. 13 ... 2011 Excavations 2011.15.0012 2011.15.0013