icon

[Agora Image] Raking geison (A 1755) and sima blocks (A 1756).

John Travlos ... Horizontal (normal) ... 1951

icon

[Agora Image] Restored plan of the Temple of Apollo Patroos. 2nd half of the 4th c. B.C.

PD 5 Fig. 38 in Guide (1990) is a partial of PD 5. Horizontal (normal) ... 1936

icon

[Agora Image] Sections through Temple of Apollo.

PD 4 Horizontal (normal) ... 1936