icon

[Agora Image] 2023.13.0009

Celebrating Sylvie Dumont on the occasion of her retirement. Klio Tsoga, Maria Liaska, Emy Patagia, Panagiotis Athanasopoulos, and Aspasia Efstathiou ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 2 Feb 2023

icon

[Agora Image] 2023.13.0010

Celebrating Sylvie Dumont on the occasion of her retirement. Fotis Vassilopoulos, Sylvie Dumont, and John Camp ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 2 Feb 2023

icon

[Agora Image] 2023.13.0011

Celebrating Sylvie Dumont on the occasion of her retirement. From left, going clockwise: Maria Liaska, Panagiotis Athanasopoulos, Aspasia Efstathiou, Leonardo Dauti, Fotis Vassilopoulos, Sylvie Dumont, ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 2 Feb 2023

icon

[Agora Image] 2023.13.0012

Celebrating Sylvie Dumont on the occasion of her retirement. From left, going clockwise: Eirini Dimitriadou, Jan Jordan, Bruce Hartzler, Maria Tziotziou, Pia Kvarnström, Klio Tsoga, Maria Liaska, Panagiotis ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 2 Feb 2023

icon

[Agora Image] 2023.13.0013

Celebrating Sylvie Dumont on the occasion of her retirement. From left, going clockwise: Bruce Hartzler, Maria Tziotziou, Pia Kvarnström, Klio Tsoga, Maria Liaska, Emi Patagia (at the back), Panagiotis ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 2 Feb 2023

icon

[Agora Image] 2023.13.0014

Celebrating Sylvie Dumont on the occasion of her retirement. From left, going clockwise: Maria Tziotziou, Pia Kvarnström, Klio Tsoga, Maria Liaska, Emi Patagia, Panagiotis Athanasopoulos, Aspasia Efstathiou, ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 2 Feb 2023

icon

[Agora Image] 2023.13.0015

Celebrating Sylvie Dumont on the occasion of her retirement. From left, going clockwise: Aspasia Efstathiou, Leonardo Dauti, Fotis Vassilopoulos, Sylvie Dumont, John Camp, Eirini Dimitriadou, Jan Jordan, ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 2 Feb 2023

icon

[Agora Image] 2023.13.0016

Celebrating Sylvie Dumont on the occasion of her retirement. From left, going clockwise: Maria Liaska, Emi Patagia, Panagiotis Athanasopoulos, Aspasia Efstathiou, Leonardo Dauti, Fotis Vassilopoulos, Sylvie ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 2 Feb 2023