icon

[Agora Image] White ground votive deposit.

AMS 8898 Horizontal (normal) ... 17 Jun 1999