icon

[Agora Image] 2008.16.0633 (XXIV-64)

Dedication fragment ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.51.0928 (XXIV-64)

Dedication fragment ... AMS Horizontal (normal)